Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA onsdagen den 22 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30.

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Val av revisor och suppleant
 19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen Motion 1: Motion till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Tunö med anledning av höstmöte med medlemmar
 22. Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud skall ha skriftlig fullmakt.

Observera, efter det formella årsmötet har vi en frågestund.

Välkomna till årsstämman!

Styrelsen för brf. Tunö i Stockholm, 2024