Lägenhetsinnehavare / medlem åligger:

att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom

att om skada uppstår genast underrätta fastighetsskötare/ förvaltare alternativt påkalla hjälp från jourfirma, (se aktuella telefonuppgifter i porten)

att inte använda lägenheten eller annat föreningsutrymme för annat än avsett ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende, (t.ex. grilla i kolgrill, röka i tvättstuga, trappa, hiss eller andra allmänna lokaler.

att särskild tystnad skall iakttas mellan kl. 22:00-07:00. Borrning i väggar och dylika ljudalstrande arbeten får ej göras efter kl. 19:00.

att inte lämna entrédörr uppställd

att aldrig lämna dörr till källare eller annat allmänt utrymme uppställd

att vara sparsam med vatten, både varmt och kallt

att inte hänga tvätt synlig på balkong eller utomhus

att ej piska mattor, sängkläder, o.d. genom fönster eller från balkongen

att inom disponerat utrymme tillse att skada på vattenledning inte uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen

att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren

att följa bestämmelserna beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till fastighetsskötaren och Anticimex

att i sopnedkast endast lägga hushållssopor o.d., som är väl inslagna i paket. Övriga sopor lämnas i grovsoprum enligt anvisningar.

att noga följa de föreskrifter, som lämnats beträffande centralantenn, och inte utan tillstånd av styrelsen sätta upp parabol på fastigheten

att noga övervaka husdjur så att dessa inte för oljud eller medför andra olägenheter, samt att inte rasta djuren på föreningens mark, i planteringar och på lekplatser utan på av kommunen avsedda platser, samt att i övrigt följa de regler som gäller i lokala ordningsstadgan för Stockholm/Kista

att i övrigt följa de av styrelsen lämnade föreskrifterna.
(inglasning av balkong, om-, tillbyggnad samt renovering av lägenhet skall ske fackmannamässigt. Observera att vissa arbeten kräver styrelsens godkännande)

att inte röka på våra lekplatser vilket är förbjudet enligt lag.

I övrigt gäller vad som föreskrivs i de allmänna ordnings-, brand- och hälsovårdsstadgorna.